Historisch Genootschap Beemster heeft er een vierde afdeling bij

DSC03474Het Historisch genootschap Beemster telt een nieuwe loot aan de stam: de afdeling Beemster Erfgoed. Het voorstel van het Algemeen Bestuur voor de uitbreiding met een vierde afdeling: afdeling Beemster Erfgoed werd tijdens een extra algemene ledenvergadering op 26 januari 2010 in De Kerckhaen in Westbeemster aangenomen. Ondanks het ijskoude weer was de belangstelling bevredigend. Ongeveer 40 leden waren zeer geïnteresseerd in hetgeen verteld werd.

DSC03467Aanleiding
Op de ledenjaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster op 30 maart 2009 werd voorgesteld om uit het midden van het Historisch Genootschap een platform op te richten, dat zich richt op ruimtelijke ontwikkelingen en dat adviezen zal geven op cultuurhistorische gronden. Dat leek een goed initiatief en er kwamen daarna al spoedig besprekingen op gang.
Besloten werd een werkgroep in te stellen, die de mogelijkheid van dat platform zou gaan bekijken. De beste oplossing leek de oprichting van een nieuwe afdeling binnen het Historisch Genootschap. Onder leiding van de heer P. van Mourik, die door zijn functie bij een adviesbureau veel met het bijltje inzake inspraakprocedures en bestuurlijke kwesties bij gemeentes heeft gehakt, werd de opdracht aanvaard.

BE2010_mourikBeleidsstuk
Er werd een uitgebreid ‘plan de campagne’ opgesteld, waarin nauwkeurig werd vastgelegd hoe de nieuwe afdeling te werk zou moeten gaan. Het advies werd tijdens de extra vergadering van 26 januari 2010 aan de leden voorgelegd en goedgekeurd. Van Mourik deed aan de hand van een presentie uit de doeken hoe die nieuwe afdeling om effectief naar buiten te kunnen treden, aan de hand van zijn adviezen gestructureerd zou moeten worden.

Powerpoint Presentatie
De werkgroep bestond aanvankelijk uit 17 HGB leden en twee HGB bestuursleden. Een kleinere werkgroep ging zich daarna bezig houden met de daadwerkelijke vorming van het nieuwe platform. Besproken werd hoe de doelstelling moest luiden, welke activiteiten ontwikkeld gaan worden en de overlegstructuren vastgelegd.
Als taak van de nieuwe afdeling wordt gezien, dat deze cultuurhistorische gronden adviezen gaat geven op het gebied van de ruimtelijke ordening binnen de Beemster, waarbij de dialoogvorm zeer belangrijk wordt geacht.

DSC03477Instemming vergadering
De nieuwe afdeling, zal – net als de andere afdelingen binnen het HGB – een eigen bestuur krijgen en de voorzitter heeft zitting in het algemeen bestuur van het HGB. Na de inleiding van van Mourik kregen de heren B. Jaarsma en J. Jobsis gelegenheid precies uit de doeken te doen hoe e.e.a. vorm zal worden gegeven, hetgeen door middel van een powerpoint presentatie werd gedaan.
De aanwezigen stemden in met het voorstel de nieuwe afdeling op te richten. Voorzitter H. Komin sprak daar zijn voldoening over uit en bood de eveneens in de zaal aanwezige burgemeester H. Brinkman het rapport aan.

Tekst en foto’s: Erny van der Kleut.

Voor geïnteresseerden zijn de beide beleidsstukken op deze site aan te klikken: